HomeNieuwsDienstenProjectenOver ons
Image1 Kwaliteitsmanagement

Algemeen
Projecten Kwaliteitsmanagement
Projecten Bouwprocesinnovatie
Projecten ICT-beleid
Projecten Arbeidsomstandigheden
Publicaties

 

 


Projectkwaliteitsplan Uitvoering, onderdeel Constructies
Hans Ketel, directeur van het constructieadviesbureau CAE Nederland BV te Barendrecht, werkt al jaren met een zelf ontwikkeld Projectkwaliteitsplan (PKP) Uitvoering. Met dit PKP kan de borging van de constructieve veiligheid in de uitvoeringsfase van gebouwen procedureel worden vastgelegd. Het ondersteunt zowel de invulling van de rol van de hoofdconstructeur in de uitvoeringsfase als de rollen van het uitvoerend bouwbedrijf en leveranciers. Er is veel aandacht voor de bewaking van de constructieve samenhang van verschillende constructiedelen.
Sinds jaar en dag stelt CAE Nederland het model voor gebruik ter beschikking aan de Nederlandse bouwwereld. Eind 2011 hebben CAE en Spekkink C&R het model voorzien van een volldige upgrade. Rijksgebouwendienst heeft financieel bijgedragen aan dit project. Het PKP is nu geheel aangepast aan de Wabo, de Mor en de Eurocodes. Het resultaat kunt u hier downloaden.

11-12-05 PKP Constructies Uitvoeringsfase.pdf
application/pdf - 1611.5kB

Image2
Kwaliteitszorg voor architecten
In 1995 schreef Dik Spekkink voor de BNA "Kwaliteitszorg voor architecten", een leidraad voor architectenbureaus die een certificeerbaar kwaliteitssysteem willen invoeren. Anno 2011 is er plotseling weer veel belangstelling voor het boekje, maar het is niet meer verkrijgbaar. De inhoud is verouderd. Het 'Model Kwaliteitssysteem Architectenbureaus' (MKA) dat in het boekje wordt beschreven, passen we bijvoorbeeld in die vorm nooit meer toe. Afgezien daarvan bevat het boekje veel wetenswaardigheden, overwegingen en tips die nog wél heel bruikbaar zijn. Daarom stelt Spekkink C&R hierbij graag - in pdf - het originele bestand van "Kwaliteitszorg voor architecten" beschikbaar. Meer weten? Neem dan contact op via dik@spekkink.nl.

Kwaliteitszorg voor architecten - BNA 1995.pdf
application/pdf - 2416.0kB

Image2
Update Compendium Constructieve Veiligheid
Nieuwe ontwikkelingen als de inwerkingtreding van de Wabo, de komst van de Eurocodes, gecertificeerde bouwplantoetsing, het Constructeursregister RC/RO, de opkomst van 3D modelleren en BIM waren anno 2011 aanleiding voor een grondige update van het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid uit 2008. Spekkink C&R heeft weer met veel plezier de rol van rapporteur en eindredacteur vervuld van de Werkgroep Constructieve Veiligheid, onder de bezielende leiding van Dick Stoelhorst, de scheidend directeur van de Betonvereniging. De Werkgroep werd voor de gelegenheid uitgebreid met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst. Daarmee is het draagvlak voor deze belangwekkende handleiding alleen maar groter geworden. Hetgeen nog eens is onderstreept door het feit dat minister Donner het boekwerk van een passend voorwoord heeft voorzien. Zie verder ook de pagina Publicaties.


Image2
Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels
Uit een onderzoek van de VROM-Inspectie uit 2008 blijkt, dat er nog veel schort aan de brandveiligheid van kleinere hotels die vóór 1980 zijn gebouwd. In opdracht van dezelfde VROM-Inspectie heeft Spekkink C&R de "Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels". Het is een rijk geïllustreerde brochure geworden, waarin hoteleigenaren kunnen lezen wat ze moeten en kunnen doen om hun accomodaties brandveilig te maken. Aandachtspunten zijn verdeeld over bouwkundige aspecten, installatietechnische aspecten, gebruiksaspecten en organisatorische aspecten. Een pdf-versie kunt u hier downloaden.

Image8Image9

Kamers samen < 200 m2: - - - - - - - - - - Kamers samen > 200 m2:
één rookvrije route - - - - - - - - - - - - - - twee rookvrije vluchtroutes
toegestaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - verplicht

Image2
Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid
Calamiteiten als het instorten van vijf balkons van een appartementencomplex in Maastricht, het instorten van een parkeerdek van eeh hotel in Tiel en de onruiming van het Bos en Lommerplein in Amsterdam hebben het onderwerp 'constructieve veiligheid' hoog op de (politieke) agenda geplaatst. Oorzaken voor dit soort calamiteiten moeten blijkens analyses vooral worden gezocht in de organisatie van het bouwproces. Deze conclusie was voor de Betonvereniging en de VROM Inspectie in 2006 aanleiding om een 'Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid' te ontwikkelen. Daarin stonden aanbevelingen voor alle partijen die in een bouwproject op enigerlei wijze invloed uitoefenen op de constructieve veiligheid, zoals opdrachtgevers, architecten, constructeurs, bouwbedrijven, het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht en leveranciers van constructieonderdelen.

Naar aanleiding van reacties en suggesties 'uit het veld' is in 2008 een update gemaakt, die in november 2008 is gelanceerd onder de naam "Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid". Het is een coproductie van de Betonvereniging, de VROM Inspectie, de Vereniging BWT Nederland, het COBc, het Constructeursplatform, de ONRI, Bouwen met Staal en Bouwend Nederland. Spekkink C&R was als onderzoeker en auteur betrokken bij zowel het Plan van Aanpak als het Compendium. Zie verder ook de pagina Publicaties.

Image7

Image2
NEPROM Gedragscode Constructieve Veiligheid
Image6De brochure "Kasteel of Kaartenhuis?" (zie de tekst hieronder over het "Ketenproject Constructieve Veiligheid") was voor de vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) aanleiding om Spekkink C&R te vragen de redactie te voeren over een eigen gedragscode op dit terrein. De NEPROM vindt dat opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de veiligheid van de gebouwen die ze (laten) neerzetten. In de gedragscode zijn enkele verplichtingen opgenomen, waaraan alle NEPROM-leden zich dienen te houden. Zo moeten ze voor ieder project expliciet de taken en verantwoordelijkheden voor de borging van de constructieve veiligheid vastleggen. Dat kan bijvoorbeeld in een 'verantwoordelijkhedenmatrix', waarvoor in de gedragscode een model wordt aangereikt. Naast verplichtingen bevat de gedragscode ook enkele aanbevelingen, zoals het vragen van een second opinion voor niet-alledaagse draagconstructies. De "NEPROM Gedragscode Constructieve Veiligheid" is in het najaar van 2008 aan de leden van de vereniging gepresenteerd. Zie verder ook de pagina Publicaties.

Image2
Ketenproject Constructieve Veiligheid
Uit onderzoek van de VROM Inspectie en CUR Bouw & Infra (project "Leren van instortingen") blijkt dat er vrijwel nooit slechts één oorzaak is aan te wijzen voor (bijna-)instortingen als bij - bijvoorbeeld - de parkeergarage van het Bos en Lommerplein in Amsterdam. Meestal is er sprake van een opeenstapeling van fouten en tekortkomingen bij verschillende partijen die bij een bouwproject zijn betrokken. Constructieve Veiligheid is dus een ketenprobleem. De VROM Inspectie is in 2007 het "Ketenproject Constructieve Veiligheid" gestart om te onderzoeken hoe de borging van constructieve veiligheid in bouwprojecten, in de hele cyclus van initiatief t/m gebruik, kan worden verbeterd. Daartoe zijn onder meer vier expertmeetings gehouden met deskundigen uit de praktijk, van kennisinstituten, overheden en universiteiten. Spekkink C&R heeft voor deze meetings een discussiestuk geschreven, waarin veel van wat bekend is over de oorzaken van constructieve onveiligheid bij elkaar is gebracht. De brochure "Kasteel of kaartenhuis? Een discussiestuk over constructieve (on)veiligheid" is te downloaden van de pagina Publicaties van deze site.

Op basis van de uitkomsten van de expertmeetings heeft Spekkink C&R een 'Actieagenda voor de versterking van de constructieve veiligheidsketen' opgesteld. Met deze agenda, getiteld "Wég met de zwakke schakels", worden diverse partijen aangesproken die kunnen bijdragen aan de constructieve veiligheid van onze gebouwen. Dit zijn partijen als opdrachtgevers, architecten, constructeurs, bouwbedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen en kennisinstituten. De acties zijn gebaseerd op de strategie:

1. Elimineer de zwakke schakels
2. Versterk de sterke schakels
3. Onderhoud de keten.

De Actieagenda is op 26 november 2008 tijdens een bijeenkomst in Zoetermeer door inspecteur-generaal Harry Paul van de VROM-Inspectie aangeboden aan alle partijen die een belangrijke rol spelen in de bouwketen. Zij hebben hun handtekening onder de agenda gezet. De Actieagenda kunt u downloaden van www.vrom.nl of van de pagina Publicaties van deze site.


Image2
Marktonderzoek procespartners HEVO
HEVO uit 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk adviesbureau dat zich onderscheidt door het aanbieden van risicodragend bouwmanagement. Mede om de risico's beter te kunnen beheersen, contracteert het bureau zelf de 'procespartners' voor projecten, zaols de architect, de constructeur, de installatie-adviseur en bouw- en installatiebedrijven. Vervolgens houdt HEVO het proces strak in de hand.
In het kader van het streven om de dienstverlening en de eigen werkwijzen voortdurend te verbeteren, wilde HEVO heel graag weten hoe de procespartners de werkwijze ervaren. Om een objectief beeld te krijgen, heeft HEVO Spekkink C&R gevraagd om als onafhankelijke partij een onderzoek te doen onder zijn procespartners. Spekkink C&R heeft een serie interviews gehouden en daarover anoniem aan de directie en het managementteam van HEVO gerapporteerd.
Image2
Begeleiding invoering kwaliteitssystemen
Spekkink C&R heeft de laatste jaren onder meer de volgende architecten en advies- en ingenieursbureaus geadviseerd bij de invoering van kwaliteitssystemen en certificering:

 • Kuiper Compagnons, Rotterdam
 • Architectenbureau De Twee Snoeken, Den Bosch
 • Goudappel Coffeng, Deventer
 • Archicon, Goes
 • Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV, Rijswijk
 • Gelders Genootschap, Arnhem (provinciale welstandsorganisatie)
 • bbn adviseurs voor gebouwen en gebieden, Houten

  Image3
  Image2
  Certificering kleine ingenieursbureaus
  De ONRI heeft een ISO 9001:2000 certificaat verplicht gesteld voor leden. In het kader van 'kleine bureaus helpen kleine bureaus' hebben de volgende bureaus geparticipeert in een groepstraject:

 • CAE Nederland, Barendrecht
 • BAG Architecten, Amsterdam
 • Raadgevend Ingenieursbureau Dokkum, Dokkum
 • Sonsbeek Adviseurs, Arnhem
 • IOC Ridderkerk, Ridderkerk
 • Boelsma Ontwerp & Advies
 • Food Industries Research & Advies
 • Bureau Snaterse, ...
 • Adviesbureau Beekink, Boskoop
 • Evion Bouwconsult, Rijswijk
 • Hamilton Consult, Doorwerth
 • Spekkink C&R, Woudrichem

  Er is gebruik gemaakt van de systematiek voor kwaliteitssystemen van Spekkink C&R, die in nauwe samenwerking met Evion Bouwconsult (Joost Sanders) en Hamilton Consult (Jos Hamilton) is toegesneden op kleine advies- en ingenieursbureaus. De bureaus houden bij elkaar interne audits en maken gebruik van de diensten van één certificeringsinstituut.
  Image2
  Image4Model voor ProjectKwaliteit in de bouwKeten
  Goede communicatie en afstemming tussen de bouwpartners vanaf de initiatieffase van een project tot en met de oplevering zijn belangrijk voor een goed verlopend proces en een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. Afstemming en communicatie blijkt in de praktijk altijd nog moeilijk. Spekkink C&R heeft in opdracht van SBR en BouwNed een model ontwikkeld om daar iets aan te doen: het Model voor ProjectKwaliteit in de BouwKeten (MPKK). Het MPKK bevat checklists voor iedere fase van het bouwproces, met aspecten die moeten worden geregeld om de afstemming en communicatie tussen bouwpartners in goede banen te leiden. Vanuit de checklists kunnen hulpmiddelen worden opgeroepen die kunnen helpen om de afstemming praktisch vorm te geven en afspraken eenduidig vast te leggen. Het model is bedoeld voor opdrachtgevers, ontwerpende partijen en uitvoerende bedrijven. Het MPKK is er in boekvorm, maar voor de praktijk is het veel handiger om gebruik te maken van de bijgeleverde cd-rom. Bestellen kan bij www.sbr.nl.
  Image2
  Image5Model Kwaliteitssysteem Welstandsadvisering
  Wie op een verjaardagsfeestje om gespreksstof verlegen zit, kan met een gerust hart het onderwerp 'welstandscommissie' aansnijden. In 1999 verscheen op initiatief van de Rijksbouwmeester het rapport "Welstand op een nieuwe leest", dat de zwakke punten van het welstandstoezicht haarscherp blootlegt. Het blijkt overigens dat niet zozeer het instrument 'welstandstoezicht' ter discussie staat, als wel het functioneren van 'de welstand'. Dat moet transparanter, eenduidiger, toetsbaar. De nieuwe Woningwet geeft daarvoor een goede aanzet. Gemeenten moeten nu hun welstandsbeleid vastleggen in welstandsnota's, zoveel mogelijk in de vorm van objectieve, meetbare criteria. Welstandscommissies moeten bouwplannen aan die criteria toetsen. Subjectiviteit en willekeur moeten zoveel mogelijk worden uitgebannen en de burger moet optimale duidelijkheid worden geboden. De Federatie Welstand (de koepel van provinciale en stedelijke welstandsorganisaties) gaf Spekkink C&R opdracht om het 'Model Kwaliteitssysteem Welstandsadvisering' te ontwikkelen. Het is bedoeld als ondersteuning bij de structurering van het welstandsadviesproces volgens de eisen van de nieuwe Woningwet en professionalisering van het welstandstoezicht. Het is een kapstok voor eigen kwaliteitssystemen van provinciale en stedelijke welstandsorganisaties en betrokken ambtelijke afdelingen. Een kwaliteitssysteem dat volgens dit model is opgezet, is certificeerbaar volgens de NEN-EN-ISO 9001:2000
  Image2